İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Mevzuat

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
22.01.2002 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
22.01.2002 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
24.12.2003 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
10.09.1983 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
18.02.1954 6245 sayılı Harcırah Kanunu
12.01.1961 237 sayılı Taşıt Kanunu
18.10.1983 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
23.07.1965 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
06.11.1981 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu
10.06.2003 4857 sayılı İş Kanunu
16.06.2006 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
25.05.2016 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
18.07.1997 Karayolları Trafik Yönetmeliği
18.01.2007 Taşınır Mal Yönetmeliği
31.12.2005 Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği