İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 51. maddesine göre hazırlanan, 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 26. Maddesinde  yer alan Komptrolörlük ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlıklarının birleşmesi, 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşerek İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kurulmuştur. Bu karar 13 Ağustos 1984 tarih ve 84/8360 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmiş ve 13 Ağustos 1984 tarih ve 18488 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

Daire Başkanlığımızın görev, yetki  ve sorumlulukları;

1-Hizmet ve faaliyetlerde; her türlü kaynağın (hizmet, para, malzeme vs.) ekonomik ve amaçları doğrultusunda yerine getirilmesi, ayrıca mevzuatına uygun, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak.

2-Yılı bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ilgili harcama birimlerinin yetkisine verilinceye kadar; araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek ve birimin işlerinin en az maliyetle, tespit edilmiş kalite, miktar ve zaman standartları çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

3-Üniversitemiz genelini kapsayan temizlik, personel taşımacılığı, aydınlatma, ısıtma ve benzeri hizmetleri yürütmek ve gerektiği hallerde ihalelerini gerçekleştirmek.

4-Yılı bütçelerinde öngörülen ödeneklerin, ilgili harcama birimlerinin yetkisine verilinceye kadar; Rektörlük ve bağlı birimlerinin elektrik, su ve doğalgaz faturalarının ödenmesi işlemlerini yürütmek.

Amaçlarımız; İstanbul Medeniyet Üniversitesinin sahip olduğu kaynaklarını etkin, ekonomik, verimli, hesap verilebilir ve şeffaf bir şekilde kullanımını sağlamak  için gerekli alt yapıyı geliştirip güçlendirmek. Çalışanların takım bilinci içinde uzmanlık, bilgi ve becerilerini  artıracağı çalışma koşullarını oluşturmak. 
 

Ayşe YILDIZ ÖZKURT 
Daire Başkanı

e-posta: ayse.yildizozkurt@medeniyet.edu.tr

Tel: 0 216 280 21 00